Thanks! Message sent.

תקבעו שיעור ניסיון, לאחר השיעור, במידה ואהבתם ובא לכם להמשיך לקורס

השיעור ניסיון יחשב כהשיעור הראשון של הקורס ותשלמו את ההפרש ממחיר הקורס

אחרת, לא התחייבתם